Poradenství – partnerské a rodičovské

Poradenství partnerské

Jako poradce pro oblast partnerství obvykle celý proces začínám rozhovorem s klientem, který vede k rozboru klientovy životní situace. Pojmenováním příčin momentálně nepříznivé situace společně s klientem začneme řešit vzniklý problém.

Inspirativním a účinným je využití přístupu Berneho transakční analýzy, klientovo uvědomění si své stávající životní pozice mezi lidmi, s nimiž klient přichází denně do blízkého kontaktu. Klient se společně se mnou seznámí s účinnými technikami asertivního chování, které mu účinně napomohou chránit se v jemu nepříjemných životních situacích.

Systemický přístup napomůže odhalit pravý stav věci a pomoci klientovi se na danou skutečnost podívat s nadhledem, zamyslet se nad možnostmi, které povedou ke zlepšení stávajícího stavu.

S čím nejčastěji klienti přicházejí?

 • neshody a nepochopení se v mezilidských vztazích – doma, na pracovišti, v širší rodině
 • osobní pády a životní krize – je konec všemu
 • pocit osamělosti a touha po změně – potkat někoho, jak na to?
 • partnerské konflikty – nechápeme se? Proč pořád ten křik?
 • manželské konflikty a jevy s tím související – hádky, žárlivost, nevěra, rozchod
 • neshody v manželstvích uzavřených opakovaně – moje děti, jeho děti, co vlastně chceme?
 • pocit, že nikým nejsem, nulové sebevědomí, nezasloužím si to, nemám na to právo – nízké sebehodnocení, nízká sebedůvěra jednotlivce
 • předrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenství – život jde ale dál

Setkání s klientem může být pouze jedno, stejně jako dvě a více. Sám klient pozná, do jaké míry se jeho situace proměnila a jak moc začíná znovu žít, radovat se a věci řešit jinak, často s úsměvem a nadhledem. Každé poslední sezení je společnou radostí pro nás oba.

Klientova životní situace se zlepšila, klient odchází sebejistý, vyrovnaný a spokojený.

 

Poradenství pro rodiče

Být rodičem je poslání a dar, který je ne vždy dán každému. Rodičem se nerodíme, rodičem se stáváme. Nikde nekoupíme Manuál opravdového a nejlepšího rodiče, do svých dětí vtiskujeme to, co sami považujeme za důležité. Chceme, aby z nich vyrostly harmonické osobnosti, které v životě uspějí.

To všechno víme, nebo si to myslíme, jenže…Kdyby to bylo tak jasné a jednoduché.

 

S čím za mnou obvykle přichází rodič? Které otázky si nejčastěji klade?

 • Vyvíjí se naše dítě správně?
 • Jaké chyby dělám v jeho výchově?
 • Z jakého důvodu se zhoršil/la ve škole a změnilo se jeho/její chování?
 • Co se děje ve škole a mezi jeho/jejími vrstevníky, z jakého důvodu se bojí?
 • Jak je možné, že v poslední době nejsme schopni spolu komunikovat?
 • Co se stalo, že došlo ke změnám v oblasti projevů jeho chování?
 • Jak máme nejlépe zvládnout stávající konfliktní rodinnou situaci s ohledem na naše dítě?

Po setkání a rozhovoru s rodičem/ rodiči pojmenujeme oblast, kterou budeme společně řešit. Nejčastěji se jedná o:

 • problém související s vývojovými specifiky dané věkové skupiny
 • konzultaci vhodnosti zařadit dítě do určitého předškolního nebo školního zařízení
 • škola a hledání příčin školní neúspěšnosti, problematického chování dítěte/ dospívajícího
 • školní kolektiv a pozice dítěte v něm – neshody, šikana, konflikty s učitelem, změna stávajícího kolektivu, adaptace, nadaný žák
 • specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie) – přístup rodiče ke zvládání školních povinností a učiva žáka s SPU
 • ADHD – hyperaktivita – i takové děti mají právo být šťastné
 • psychosomatické obtíže dítěte – chronická onemocnění, neurózy, nespavost, noční pomočování
 • poruchy příjmu potravy – anorexie, bulimie
 • nebezpečí zneužívání návykových látek
 • úzkost, strach, fobie, stres v životě dítěte
 • dospívající, kterého najednou rodič nechápe a konflikt je tady
 • problémy v komunikaci rodičů a dětí, mezi sourozenci, hádky a vměšující se prarodiče
 • podpora rozvoje sebepoznání a sebedůvěry dítěte
 • analýza krizových situací v rodině – nalezení cesty ven
 • situace dětí/dospívajících v konfliktním rodičovském vztahu
 • rozvod a období po rozvodu a dítě
 • podpora rodinám s handicapovaným dítětem

 

Účinná podpora a pomoc především

Psychologická a speciálně pedagogická pomoc znamená práci s celým rodinným systémem. Nejčastěji se rodiče přicházejí poradit, jak na daný problém. Bezradní vstupují do mé kanceláře s vírou, že bude lépe. Je-li vůle a ochota ke změně, bude.

Společně si sedneme, rodič popisuje daný problém, způsoby, jak byl dosud více či méně řešen. Společně chceme problému porozumět, analyzujeme jej, pojmenováváme jevy a události s ním související. Teprve tehdy, když se v problému solidně orientujeme, nalézáme a nabízíme možné varianty řešení.

Rodič souhlasí s dohodnutými závěry a po sezení je uvádí v praxi. Následně zjišťuje míru úspěšnosti a zlepšení v komunikaci s dítětem, v chování dítěte, v prospěchu atd.

Počet našich sezení je i zde individuální, nejméně ovšem proběhnou dvě, abychom po společném rozhovoru zjistili, jak nový přístup a změny zafungovaly, eventuelně abychom ještě doladili to, co není zcela optimální.

Po několika sezeních rodiče získávají novou jistotu, dostavuje se u nich radost z úspěchů v komunikaci s dcerou/synem, radost ze zlepšení chování a studijních výsledků, třeba i proto, že už vědí, jak na to a nekřičí, nevyčítají a netrestají své dítě nevhodným způsobem. Problémů je celá řada, vhodných řešení ovšem také.

Rodiče, kteří odcházejí ze sezení se mnou, získali potřebné informace, uvědomili si, jak moc jim na tom být dobrým rodičem záleží a dříve neřešitelnou situaci v rodině už umí zvládnout.

A to je pro obě strany moc dobře…

Za zmínku a zamyšlení pro každého rodiče stojí inspirativní slova psycholožky Diany Loomans:

„Kdybych měla své dítě vychovávat znovu

vybudovala bych pro něj nejdříve sebeúctu

a pak teprve dům.

Prstem bych více malovala a míň hrozila.

Méně bych ho opravovala a víc si s ním vykládala.

Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala.

Nestarala bych se tak o učení, ale prostě bych se starala.

Chodila bych víc na procházku a pouštěla víc draků na provázku.

Přestala bych si hrát na vážnou. Ale vážně bych si víc hrála.

Proběhla bych víc polí a viděla víc hvězd.

Víc bych ho objímala a míň s ním válčila.

Viděla bych častěji v žaludu dub.

Nebyla bych přísná, ale přístupná.

Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky.“

 

Rodičovství je investice z vlastního života pro další život.

Do vlastního rodičovství investuje každý rodič sám sebe, své srdce, svou lásku.

Rodičovství je ta nejcennější investice, která se správně vedenou výchovou a přístupem každého táty a mámy, v budoucnu všem jedině vyplatí.